Käyttöehdot

WP Spa -ylläpitopalvelun luonnehdinta

WP Spa -ylläpitopalvelu Neturan tuottama, WordPress-sivustoille tarkoitettu vakaa, jatkuvasti päivittyvä, standardoitu ja useiden sivustojen kesken jaettu tekninen pohja. Ylläpitopalvelun avainhyödyt ovat aina ajan tasalla oleva WordPress-versio, asiakkaiden käyttöön lisensoidut lisäosat, tiukka tietoturva, automaattiset varmuuskopiot ja aktiivinen sivustojen toiminnan valvonta.

1. Käyttöehdot ja niiden kohde

1.1 Sopimuksen kohde. Näitä WP Spa -palvelun käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot” tai ”Sopimus”) sovelletaan Neturan, [Y-tunnus 1886513-3], [Harjannetie 9 A 7, Helsinki] (“WP Spa“) ja sen yhteistyökumppaneiden osoitteessa [https://wpspa.eu] toimittamaan sähköiseen palvelualustaan (“Palvelu“) ja sen käyttöön ja vastaanottamiseen. Palvelun tarkka sisältö määräytyy tämän Sopimuksen ja Palvelun verkkosivulla olevien kuvausten mukaisesti.

1.2 Sopimusosapuolet. Sopimuksen osapuolet ovat Netura ja Palvelua käyttävä yhteisö tai luonnollinen henkilö (“Käyttäjä“).

1.3 Käyttöehdot – Käyttöehtojen kulloinkin voimassaoleva versio on saatavilla osoitteessa [https://wpspa.eu/kayttoehdot/].

1.4 Sopimuksen hyväksyminen. Allekirjoittamalla palvelun käyttösopimuksen tai Palvelun toimintoja käyttäessään Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot. Hyväksyessään nämä ehdot Käyttäjä vakuuttaa perehtyneensä Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Siten on tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ehdot.

2. Palvelun sisältö

 • Sivuston tekninen ylläpito keskitetysti kaikille WP Spa -palvelussa sijaitseville sivustoille
  • WordPressin päivitykset
  • Lisäosien päivitykset
  • Teeman, eli ulkoasutekniikan päivitykset (GeneratePress tai sivustokohtaisesti kehitetty teema)
 • Säännöllinen ja automaattinen varmuuskopiointi
  • Tietokantakopio kerran päivässä
  • Koko sivuston kopio kerran viikossa
 • Toiminnan aktiivinen valvonta
  • Hälytykset ylläpidolle poikkeuksista sivuston toiminnassa
 • Suojaus palvelunestohyökkäyksia vastaan
  • Kaikki WP Spa -palvelussa olevat sivustot on suojattu Cloudflare -tekniikalla palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
 • Palvelin (sivutila)
  • 30 gigaa kotisivutilaa
  • Käytössä aina tuorein WordPressin tukema PHP-versio
  • Suunniteltu nimenomaan WordPress-sivustoille
  • Optimoitu mahdollisimman nopeaa latausaikaa ja mobiilikäyttöä priorisoiden
 • Sähköpostilaatikot myydään lisäpalveluna voimassaolevan hinnaston mukaisesti

3. Immateriaalioikeudet

Neturalle ei tässä Sopimuksessa siirry Käyttäjän immateriaalioikeuksia.

Netura myöntää Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää (lisenssi) Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjällä ei ole oikeutta valmistaa kappaleita Palvelusta tai käyttää Palvelua tai sen osaa muilla tavoin kuin mitä näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti sallitaan.

Kaikki oikeudet Palveluun, Palveluissa käytettyihin rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja Palvelussa saatavilla olevaan sisältöön ovat Neturan tai sen lisenssinantajien omaisuutta, käyttäjän omaa sisältöä ja rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä lukuun ottamatta.

4. Vastuuvapautus

4.1 Palvelun sisältö. Neturalla on oikeus tuottaa ja tarjota Palvelu ja sen sisällön ja ominaisuudet parhaaksi valitsemallaan tavalla. Neturalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta lisätä, muuttaa ja poistaa Palvelusta kohtia ja mikäli tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Käyttäjän käyttämiin laitteisiin ja ohjelmistoihin, Käyttäjä on yksin omalla kustannuksellaan vastuussa näiden muutosten toteuttamisesta.

4.2 Palvelun saatavuus. Netura pyrkii tuottamaan Palvelun parhaan kykynsä mukaisesti, mutta ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä, oikea-aikaista ja virheetöntä toimivuutta ja saatavuutta.

Neturalla on oikeus lakata tarjoamasta tai ylläpitämästä palvelua määräajaksi tai kokonaan. Netura pyrkii, silloin kuin se katsotaan kohtuudella mahdolliseksi, sopivaksi katsomallaan tavalla tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle Palvelun välityksellä tai muutoin.

4.3 Tietoturva ja varmuuskopiointi. Netura pyrkii huolehtimaan Palvelun tietoturvallisuudesta. Netura ei kuitenkaan vastaa tietoturvallisuuden puutteiden kuten virusten aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä vastaa itse omien laitteidensa ja järjestelmiensä suojauksesta.

4.4 Palvelun käyttö. Käyttäjien on käytettävä Palvelua Käyttöehtojen, voimassa olevan lainsäädännön, viranomaismääräysten sekä hyvän tavan vastaisesti mukaisesti siten, että käytöstä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa muille käyttäjille, Neturalle tai kolmansille osapuolille. Neturalla on oikeus määritellä Palvelun sallittu käyttö yksin harkintansa mukaan.

4.5 Käytön kustannukset. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käyttämisestä aiheutuvista tietoliikennekuluista ja muista kustannuksista, muista välittömistä ja välillisistä kuluista ja Maksupalvelun Tarjoajan palvelumaksuista. Lisäksi Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteistojen ja ohjelmistojen hankkimisesta ja suojaamisesta.

5. Vastuunrajoitus

5.1 Vahingonkorvausvelvollisuus. Netura ei ole vastuussa eikä missään tapauksessa korvaa suoria, epäsuoria, välittömiä tai välillisiä vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvia vahinkoja tai erityisvahinkoja, joita Palvelun käytöstä voi aiheutua. Netura ei vastaa asiakkaidensa toiminnasta eikä kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta tai näistä aiheutuvista vahingoista tai kuluista. Netura ei myöskään ole vastuussa Palvelun sisältämistä virheistä, puutteista tai myöhästymisestä.

5.2 Käyttäjän vastuu. Mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja, Käyttäjän on korvattava tästä aiheutuneet kulut, menetykset ja vahingot Neturalle.

5.3 Vahingonkorvauksen vaatiminen. Vahingonkorvausta on vaadittava Neturalta kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva vahinko havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

5.4 Ylivoimainen este. Sopimuksen osapuolet vapautuvat vahingonkorvausvastuustaan sekä velvoitteestaan noudattaa sopimuksen ehtoja ja velvoitteita siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun Käyttöehtojen täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure).

6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

6.1 Sopimuksen voimassaolo. Tämä Sopimus tulee välittömästi voimaan Käyttäjän tilatessa tai vastaanottaessa Palvelua. Sopimus tulee viimeistään voimaan Käyttäjän hyväksyttyä nämä Käyttöehdot.

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus pysyy voimassa niin kauan, kuin Käyttäjä käyttää Neturan tarjoamaa Palvelua.

6.2 Sopimuksen päättyminen. Käyttäjä voi lopettaa Palvelun 1 kuukauden irtisanomisajalla, jonka jälkeen sopimuskautta ei uusita. Netura varaa oikeuden lopettaa Palvelun tarjoamisen tai sulkea Palvelun kokonaan tai tilapäisesti 2 kuukauden varoitusajalla. Sopimuksen päättyminen ei kuitenkaan vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Sopimuksen päättymistä mukaan lukien velvoitteita muita Käyttäjiä kohtaan (esimerkiksi rahoituksen hakeminen ja rahoittaminen).

7. Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen

7.1 Sopimuksen siirtäminen. Neturalla on oikeus siirtää tämä Sopimus sekä Palveluun liittyvät henkilörekisterit kolmannelle, jolle Palvelu siirtyy sen johdosta, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tarjoaja muuttuu. Neturalla on oikeus käyttää alihankkijoita ja sopimuskumppaneita Palvelun tarjoamiseksi. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman Neturan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

7.2 Sopimuksen muuttaminen. Netura varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja.

Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä muuttamispäivän jälkeen. Tällöin Netura katsoo käytön päivitettyjen Käyttöehtojen hyväksynnäksi. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja, hänen on lopetettava Palveluiden käyttö.

Muutettuja Käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Muutettua Provisiota sovelletaan kuitenkin vain kaikkiin muutoksen jälkeen Palveluun julkaistavaksi lähetettyihin Kampanjoihin.

8. Sovellettava laki ja riittojen ratkaisu 

8.1 Sovellettava laki. Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa tai kansainvälistä yksityisoikeutta koskevia säännöksiä.

8.2 Riitojen ratkaisu. Osapuolet sitoutuvat Palvelun käyttöä, Käyttöehtosopimusta koskevat ja muut riitaisuudet ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, tästä asiasta aiheutuneet riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Päivitetty viimeksi 09/2021